Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak

Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 14. sjednici od 17. studenog 2014. godine, donijelo je Odluku o uvođenju prireza porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %, a osnovica prireza na dohodak je porez na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Donja Stubica, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Donja Stubica i uplaćuje se na račun poreza i prireza na dohodak HR8710010051707912009.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1.1.2015. godine.

Više pročitajte na:

Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak